dzienniczek.info

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady posługiwania się serwisem internetowym, którego właścicielem jest Aplikacja.info z siedzibą w Warszawie

Korzystanie z serwisu

 1. Korzystanie z serwisu jest płatne zgodnie z cennikiem
 2. Poprzez korzystanie z serwisu użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu
 3. Niektóre zasoby serwisu wymagają logowania
 4. Aplikacja.info zobowiązuje się do wykorzystywać przekazane przez szkołę dane w celu w jakim zostały udostępnione i nie ujawniać ich osobom trzecim o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej
 5. Każdy użytkownik ma prawo wyrejestrować się z portalu poprzez przesłanie e-maila na adres oceny@aplikacja.info

Zastrzeżenia prawne

 1. Informacje zawarte w Portalu mają charakter ogólny. Aplikacja.info nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Portalu w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika i koszt związany z połączeniem Użytkownika z Portalem. Aplikacja.info nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu oraz że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.
 3. Aplikacja.info zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu Portalu.
 4. Aplikacja.info uprawniony będzie do zaprzestania udostępniania Portalu bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie zarejestrowanych Użytkowników.
 5. Informacje zawarte w Portalu nie stanowią reklamy żadnego z wymienionych w nim elementów.
 6. Aplikacja.info nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Portalu oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostających poza kontrolą Aplikacja.info w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.
 7. Aplikacja.info nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia osobom trzecim hasła oraz loginu niezależnie od przyczyny ujawnienia.
 8. Szkoła ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wygłaszanych za pomocą Portalu informacji własnych.
 9. Wszelkie nazwy i znaki towarowe lub firmowe występujące w Portalu podlegają ochronie.
 10. O ile nie zaznaczono inaczej, Portal oraz jego zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Aplikacja.info i jedynie we wskazanym zakresie.

Ochrona danych osobowych

 1. Przesyłanie do Aplikacja.info Zgłoszenia Rejestracyjnego jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w nim zawartych.
 2. Zebrane dane osobowe są administrowane przez Aplikacja.info
 3. Przekazane dane będą wykorzystywane dla celów informacyjnych i promocyjnych Aplikacja.info.
 4. Dane osobowe zawarte w Formularzu Rejestracyjnym przetwarzane są w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa polskiego w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania.

Zastrzeżenia techniczne

 1. Aplikacja.info nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
 2. Aplikacja.info nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 3. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Aplikacja.info, może on czasowo ograniczyć dostęp do Portalu przez okres jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku Aplikacja.info nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Portalu.

Postanowienia końcowe

 1. Zarejestrowane Szkoły na Portalu wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów drogą poczty elektronicznej i z użyciem telefonii cyfrowej oraz uznają je za skutecznie doręczone.
 2. Aplikacja.info zastrzega sobie prawo do usunięcia Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień powszechnie obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.
 3. Usunięcie Użytkownika powoduje zablokowanie dostępu użytkownika do serwisu, za wyjątkiem części ogólnodostępnych.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez Aplikacja.info będą zamieszczane w Portalu.
 5. Zmiany do Regulaminu są wiążące od momentu ich zamieszczenia w Portalu.
 6. Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.
 7. Wszelkie spory powstałe w związku z funkcjonowaniem Portalu rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Aplikacja.info.
 8. Wybierając opcję "rejestruję się" w treści Formularza Zgłoszeniowego Użytkownik potwierdza w sposób wiążący, że zapoznał się z treścią Regulaminu, zgadza się i akceptuje postanowienia i treść powyższego Regulaminu oraz potwierdza prawdziwość swoich oświadczeń.

Aplikacja.info, Dariusz Cieślak